ایمپلنت، یکی از روش هایی است که برای جایگزین کردن دندان از دست رفته استفاده می شود.
ایمپلنت مانند یک ریشه برای دندان می باشد که روی آن پایه و تاج دندان قرار گرفته است.همچنین شکل ظاهری ایمپلنت بسیار...