سلام لطفا اگر مقدور است کتاب اقتصاد مدیریت سالواتوره ترجمه مقیمی پور را ارسال فرمایید