ضمن تشکر از سایت علمی شما عزیزان ودرود بر اعضای انجمن ،لطفا پاورپونت در زمینه های سازماندهی واصلاح تشکیلات وروشها- آشنایی با سازمانهای دولتی ایران وسازمانهای گردشگری در سایت قرار دهید یا به ایمیل انجانب ارسال فرمایید.