Swot سرواژه عبارات قوت ، ضعف، فرصت، تهدید است گام اول در مراحل برنامه ریزی استراتژیک تعیین رسالت ، اهداف و ماموریتهای سازمان است و سپس می توان از طریق تحلیل swot که یکی از ابزارهای تدوین استراتژی است برای سازمان استراتژی طراحی کرد که متناسب با محیط آن باشد.
هدف از تحلیل و بررسسی فرصتها و تهدیدهای محیط خارجی ارزیابی این مسئله است که یک شرکت می تواند فرصتها را به دست آورد و از تهدیدات اجتناب کند بویژه زمانی که بایک محیط خارجی غیرقابل کنترل در زمان کنونی روبروست.

ماتریس swot
Swot نقاط قوت نقاط ضعف
فرصتها استراتژی تهاجمی استراتژی تغییر جهت
تهدیدات استراتژِ تنوع استراتژی تقلیل
فرصتها و تهدیدات مربوط به محیط خارجی، قوت و ضعف عوامل داخلی سازمان هستند.
BCG: یکی دیگر از استراتژیهای سازمان است که دارای دو محور سهم نسبی بازار و نرخ رشد فروش صنعت می باشد.که در آن سهم بازار مبین تولید نقدینگی و نرخ رشد نیاز به نقدینگی را بیان می کند.

براساس این تقسیم بندی 4 گروه به وجود می آیند که عبارتند از 1- علامت سئوال 2- ستاره 3- گاو شیرده 4- سگ

تولید نقدینگی
* ؟ نیاز به نقدینگی
گاوشیرده سگ
در بحث مقایسه آن با swot می توان نمودار زیر را رسم نمود.

Swot نقاط قوت نقاط ضعف
فرصتها استراتژی تهاجمی (*) استراتژی تغییر جهت (؟)
به سمتی که در محیط فرصت وجود دارد تغییر جهت می دهیم.
تهدیدات استراتژِ تنوع ( گاوشیرده)
در محیط تهدید وجود دارد ولی سازمان نقاط قوت دارد و می توانیم به محصول تنوع دهیم.
استراتژی تقلیل (سگ)
تهدید در محیط وجود دارد سازمان هم در همان زمینه ضعف دارد و حرفی برای گفتن ندارد.