1-در تئوری شبکه مدیریت سبک 1-1 بعنوان پست ترین سبک رهبری معرفی شده است چگونه می توان به کمک تئوریهای اقتضایی نشان داد این سبک تحت شرایط خاصی می تواند بهترین سبک رهبری باشد(تئوری مزبور و نمودارهای مربوطه را ترسیم کنید)2-در نظریه رهبری اقتضایی فیدلر عنوان شده که سبک رهبری وظیفه مدار در وضعیتهای کاملا مطلوب و کاملا نا مطلوب اثر بخش است و سبک رهبری رابطه مدار در وضعیتهای نسبتا مطلوب و نسبتا نامطلوب -ضمن تشریح کامل نظریه فیدلر توضیح دهید که چرا و چگونه سبک رهبری اثر بخش با این وضعیتها اتفاق می افتد.


3-ضمن تشریح سازمان یادگیرنده - یادگیری سازمانی را تعریف کرده سازمان یادگیرنده و یادگیری سازمانی را با همدیگر مقایسه کنید و بنویسید بین یادگیری سازمانی و یادگیری فازی و مدیریت دانش چه ارتباطی وجود دارد.4-ضمن تشریح منطق فازی کاربرد منطق فازی در مدیریت رفتار سازمانی به ویژه نظریه های رهبری را شرح دهید.